, ,

Sammenhænge mellem stress og søvnbesvær

Sammenhænge mellem stress og søvnbesvær kan betragtes under alle tre af de nævnte aspekter ved stress. Søvnbesvær, besvær med indsovningen og afbrudt søvn.

 

Søvnbesvær er en belastning

Længerevarende søvnbesvær kan være en stressor i sig selv. Vanskeligheder med at falde i søvn og hyppig ufrivillig opvågning i løbet af natten med konsekvenser for funktionsniveauet i løbet af dagen opleves af de fleste som belastende.

Søvnproblemer og vores fortolkning af problemet

Sammenhænge mellem stress og søvnbesvær. På det psykologiske niveau kan kronificering af søvnvanskeligheder hænge sammen med personens perception og fortolkning af sine søvnproblemer. Hvor uhensigtsmæssige tanker om søvn kan øge den fysiologiske aktivering, som yderligere vanskeliggør indsovning. Den heraf følgende træthed kan medføre, at personen sover i løbet af dagtimerne og som følge heraf har endnu vanskeligere ved at falde i søvn om aftenen.

Sammenhænge mellem stress og søvnbesvær

Søvnmangel og træthed i dagtimerne kan endvidere tænkes at påvirke personens mestring, herunder reducere evnen til at håndtere hverdagens udfordringer med heraf følgende øget stress som konsekvens. Psykologiske træk kan øge risikoen for såvel stress som søvnbesvær. Et eksempel er rumination, som er betegnelsen for en tendens til at opleve gentagne, ufrivillige tanker om problemer, deres årsager og konsekvenser. Og dette træk har vist sig at være forbundet med såvel flere negative emotioner som reduceret søvnkvalitet og viser herved sammenhænge mellem stress og søvnbesvær.

Stress og de biologiske processer

Stress kan have betydning for biologiske processer, der er af relevans for helbredet, bl.a. immunsystemet, med helbredsmæssige konsekvenser, f.eks. i form af øget modtagelighed for infektioner. Søvn kan betragtes som en restorativ proces, der er af betydning for helbredsrelevante biologiske processer. Og en del af variationen i de fundne sammenhænge mellem stress og effekter på immunfunktionen kan forklares med forringet søvnkvalitet.

Kort søvn er endvidere forbundet med tendens til øget kalorieindtag, overvægt og øget udskillelse af proinflammatoriske cytokiner, der kan medvirke til yderligere søvnbesvær.

Fakta om stress og søvnbesvær (insomina)

 

  • Stress og insomni er stærkt associeret.
  • Stress øger risikoen for insomni.
  • Forekomst af insomni forværrer stress.
  • Der er betydelige socioøkonomiske omkostninger ved såvel insomni som stress.
  • Kognitive strategier er mest effektive som led i håndtering af lidelsen, mens medicinsk behandling har ingen eller kun en beskeden plads.

 

Klar sammenhæng mellem stress og søvnbesvær

Mens der foreligger en klar sammenhæng mellem stress og søvnbesvær, kan den kausale sammen- hæng være vanskelig at afgøre i det enkelte tilfælde. Man har dog i prospektive undersøgelser fundet, at blandt personer, som ikke led af søvnbesvær ved undersøgelsens start. Havde den oplevede arbejdsmæssige belastning i den efterfølgende periode betydning for forekomsten af søvnbesvær ved opfølgning.

Søvnproblemer og udbrændthed

Sammenhængen mellem såkaldt udbrændthed eller udmattelsessyndrom og søvnproblemer er ikke særlig velundersøgt. Men enkelte undersøgelser tyder på, at personer, der er på sygeorlov pga. udbrændthed, har fragmenteret søvn, øget søvnlatenstid og lav søvneffektivitet. Samt at sådanne søvnproblemer er korreleret med biologiske stressrelaterede parametre, f.eks. døgnvariationer i kortisolniveauet.

PTSD er forbundet med selvrapporterede søvnproblemer

PTSD er en længerevarende angsttilstand, som skyldes eksponering for traumatiske begivenheder, som overstiger personens mestringsevne. Som er karakteriseret ved flashback og ufrivillige tanker om begivenheden. Forsøg på at undgå stimuli, som er forbundet med begivenheden, og autonom aktivering. Herunder vanskeligheder med at falde i søvn. PTSD er forbundet med selvrapporterede søvnproblemer. Og mens det er sandsynligt, at traumatiske begivenheder kan medføre søvnforstyrrelser, er der ikke fundet en klar sammenhæng mellem objektive søvnparametre og PTSD.

 

Læs mere om Hypnose behandling mod søvnløshed og søvnbesvær

Læs mere om Stresshåndtering – Hypnose og Hypnoterapi behandling mod Stress

Læs mere om Stress og Stresshåndtering

Læs mere om Børn/Unge og Stress

 

Kilde Ugeskrift for Læger