Håndteringen af stress-tilstanden kaldes også coping eller mestring.

Copingstrategier er de mentale og/eller adfærdsmæssige reaktioner, der har til formål at forebygge, mildne eller afbøde stresstilstande. Copingbegrebet er værdineutralt, dvs. man kan cope positivt eller negativt, med succes eller med fiasko.

Coping kan rettes dels mod belastningen, ved at man forsøger at ændre på denne, dels mod symptomerne, ved at man søger at mildne disse.

Der er forskellige coping-strategier

Den kan antage mange former – man taler om forskellige copingstrategier. En strategis succes afhænger af, i hvor høj grad det lykkes at nedsætte belastningen og/eller øge de miljøbestemte resurser. Derfor er en copingstrategi, der rettes mod stressens årsager – stressorerne – oftest mere succesfuld end en strategi, der er rettet mod symptomerne. Hvis copingstrategien ikke nedsætter stress-niveauet, vil resultatet over tid blive en øget risiko for udvikling af symptomer og sygdom.

 

 

Læs mere om at identificere kilder til stress og håndter stress med De 8 Copingstrategier

Læs mere om Stresshåndtering og Hypnoseterapi mod Stress i Aarhus

Læs mere om Stress og Stresshåndtering

 

Kilde Ugeskrift for Læger