,

Coping og Stress

Håndteringen af stress-tilstanden kaldes også coping eller mestring.

Copingstrategier er de mentale og/eller adfærdsmæssige reaktioner, der har til formål at forebygge, mildne eller afbøde stresstilstande. Copingbegrebet er værdineutralt, dvs. man kan cope positivt eller negativt, med succes eller med fiasko.

Coping kan rettes dels mod belastningen, ved at man forsøger at ændre på denne, dels mod symptomerne, ved at man søger at mildne disse.

 

 

Hvad er coping

Coping  viser sig når et menneske forsøger at formindske, tildække eller beherske en psykisk konflikt. Ordet coping stammer fra engelsktalende lade og betyder at “overkomme” eller at “klare sig”. Der findes flere forskellige måder at cope på, og det er forskelligt fra menneske til menneske hvad, og hvilken copingstrategi der virker bedst.

Hvad er copingstrategier

Kort kan man forklare coping-strategier som måden, hvorpå du møder dine udfordringer. Når livet givet dig udfordringer er gode copingstrategier med til at hjælpe os.

Der er forskellige copingstrategier

Den kan antage mange former – man taler om forskellige copingstrategier. En strategis succes afhænger af, i hvor høj grad det lykkes at nedsætte belastningen og/eller øge de miljøbestemte resurser. Derfor er en copingstrategi, der rettes mod stressens årsager – stressorerne – oftest mere succesfuld end en strategi, der er rettet mod symptomerne. Hvis copingstrategien ikke nedsætter stress-niveauet, vil resultatet over tid blive en øget risiko for udvikling af symptomer og sygdom.

Coping er når et menneske forsøger at tildække, formindske eller beherske en psykisk konflikt. Ordet kommet fra engelsk og betyder at “klare sig” eller at “overkomme”. Der findes mange forskellige måder at cope på, og det er forskelligt fra menneske til menneske hvad, der virker bedst.

 

 

Læs mere om at identificere kilder til stress og håndter stress med De 8 Copingstrategier

Læs mere om Stresshåndtering og Hypnoseterapi mod Stress i Aarhus

Læs mere om Stress og Stresshåndtering

 

Kilde Ugeskrift for Læger