,

Forebyggelse af Stress – Stresshåndtering

Forebyggelse af stress på samfundsniveau – stresshåndtering, bør især rettes mod de psykiske belastninger – stressorerne – der medfører stress, og de miljøbestemte faktorer, der modificerer graden heraf. Dette kan ske på flere niveauer.

Forebyggelse på samfundsniveau

På samfundsniveau vil en stressforebyggende lovgivning kunne hjælpe med forebyggelse af stress – stresshåndtering på samfundsniveau. Aftaler på arbejdsmarkedet kunne medvirke til, at den reelle arbejdstid og indholdet i arbejdet bliver af en størrelsesorden og karakter. Der medfører, at de fleste kan trives på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen.

Tryghed i ansættelsen

Forebyggelse af stress – stresshåndtering. Kan yderligere skabes ved tryghed i ansættelsen, minimering af indtægtsnedgang ved arbejdsløshed og sygdom samt muligheder for ændrede arbejdsbetingelser i seniorårene er vigtige elementer i en stressforebyggende politik.

Forebyggelse af Stress – Stresshåndtering politisk

Familie-, social- og beskæftigelsespolitiske foranstaltninger har for det andet stor betydning for forebyggelse af stress. Familie- og Arbejdslivskommissionen, der blev nedsat af den daværende familieminister, udarbejdede i 2007 31 anbefalinger med det formål at skabe en balance mellem arbejde og fritid og dermed mindske befolkningens stressniveau.

Balance ml. arbejde og fritid

Disse anbefalinger omfattede f.eks. tiltag på børneområdet såsom bedre muligheder for at få passet sine børn ved sygdom og optimering af daginstitutionstilbuddene. Der var desuden anbefalinger om fleksibel indretning af arbejdstider; muligheder for at spare timer sammen i visse perioder, så man kunne holde fri i andre (flekskonto og tidsopsparingsmodeller). Barselsorlovsændringer, større service for borgerne f.eks. i form af kommunale tilbud om information og rådgivning om stress samt afskaffelse af lukkedage i daginstitutionerne var andre anbefalinger.

Forbedret trafikal infrastruktur – reducerer stressniveau

Endelig bør kommissionens forslag om nødvendigheden af en forbedret trafikal infrastruktur for at nedsætte den stress, som transporttider og forsinkelser i dagligdagen medfører, fremhæves.

Nedbringelse af ensomhed

Forebyggelse af stress – stresshåndtering som er forårsager af ensomhed. Kan med en socialpolitik, der fokuserer på nedbringelse af ensomheden blandt udsatte borgere, ligeledes reducere disses stressniveau.

Forandringer i organisationer kræver klar plan

Større organisatoriske forandringer i samfundet og på arbejdspladserne bør følges af en klar udmelding fra de ansvarlige om de mulige konsekvenser for den enkelte. Desuden bør der iværksættes foranstaltninger til reduktion af den stresstilstand, forandringerne kan afstedkomme.

Effekten af anbefalingerne fra dette kommissionsarbejde har dog til dato vist sig at være yderst begrænset. Da der ikke blev foretaget lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger på baggrund af kommissionens anbefalinger.

 

Læs mere om Stresshåndtering og Hypnoseterapi mod Stress i Aarhus

Læs mere om Stress og Stresshåndtering

 

Kilde Ugeskrift for Læger 2012